Pravno premoženjska razmerja

Premoženjsko pravna razmerja in ureditev le teh predstavljajo enega od poglavitnih področij pri umeščanju posegov v prostor. S svojo interdisciplinarno ekipo strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami, vam ponujamo pravno svetovanje pri prometu z nepremičninami, pripravo, vodenje postopka sklepanja kupoprodajnih, menjalnih, služnostnih pogodb, pogodb o ustanovitvi stavbne pravice in drugih pogodb oziroma listin v prometu z nepremičninami ter odškodninskih sporazumov in svetovanje pri urejanju vseh zemljiškoknjižnih in ostalih nepremičninskih zadev. Vsi naši nepremičninski posredniki imajo pridobljeno licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja.


Našo ekipo sestavljajo:

Mirko Vrbnjak, univ. dipl. prav. /  nepremičninski posrednik z licenco

Anita Sever, mag. prav. / nepremičninska posrednica z licenco

Stanislav Hozjan, dipl. gosp. inž. (UN) / nepremičninski posrednik z licenco

Renata Gorza, ekon. tehnik

Štefka Kolmanko, adm. tehnik

Storitve:

 • Svetovanje pri prometu z nepremičninami,
 • Pridobivanje zemljiškoknjižnih podatkov glede lastništva in nepremičnin v uradnih evidencah,
 • Priprava vladnih gradiv za seje Strokovne komisije Vlade RS za upravljanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem RS, za potrebe vpisa dokončnega upravljavca,
 • Urejanje statusa upravljavstva,
 • Priprava in vodenje celotnega postopka sklepanja kupoprodajnih, pogodb namesto razlastitve, služnostnih, menjalnih pogodb,
 • Komuniciranje z lastniki in državnimi organi,
 • Izvedba postopka za sklenitev pogodb po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
 • Pravno svetovanje,
 • Priprava zemljiškoknjižnih dovolil in izbrisnih dovoljenj,
 • Zbiranje podatkov in pošiljanje dopisov o teku zapuščinskih postopkov ali drugih nedokončanih postopkov,
 • Priprava in sklenitev sporazumov o odškodnini, soglasij ali pogodb za dovolitev posegov na zemljišča zaradi izvedbe pripravljalnih del ali zaradi začasne uporabe zemljišč za potrebe izvajanja gradbenih del,
 • Priprava vseh potrebnih davčnih obrazcev za potrjevanje pogodb s strani pristojnega finančnega urada in odmero davka,
 • Organiziranje notarske overitve pogodb,
 • Priprava dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo,
 • Vodenje evidenc o vseh postopkih, priprava poročil in obveščanje naročnika o stanju zadev,
 • Priprava aneksov,
 • Pridobivanje lokacijskih informacij in potrdil o predkupni pravici,
 • Priprava razlastitvenih elaboratov, zahtev za razlastitev in zahtev za prisilno omejitev lastninske pravice,
 • Priprava primopredajnih zapisnikov in izpeljava postopka primopredaje,
 • S pomočjo pristojnega CSD urejanje skrbništva za poseben primer,
 • Priprava vlog in komuniciranje z naročnikom oz. investitorjem, izbranimi cenilci, geodeti, pristojnim CSD, sodišči, odvetniki, pristojnim finančnim uradom in upravno enoto, občinami in ostalimi organi.

Povpraševanje

V kolikor vas zanimajo  storitve, ki se nanašajo na premoženjsko pravna razmerja, nas pokličite ali pa izpolnite obrazec in z veseljem vam bomo pripravili ponudbo.